triangle

Становище - програма Творчески инициативи

Програма “Творчески инициативи”, като кризисна програма - насочена към независимия културен сектор, е с олекотен режим на кандидатстване, не се предвижда съставяне на бюджет и финансов отчет, и съответно сумата по програмата се изплаща на бенефициентите под форма на хонорар.

Програмата е отворена както към артисти, така и към културни дейци. Проектните предложения са разнообразни, обхващат всички сектори на изкуствата и културата и често включват по-голям екип. По отношение на характера на договора, който се сключва с бенефициентите по програмата, се проведе работна среща с представители на дирекция "Авторско право и сродни права" към Министерство на културата, на която единодушно се констатира, че договорите уреждат целево финансово подпомагане по проект, не се уреждат отношенията по създаването на произведение и авторството му и не се предвижда прехвърляне на никакви права върху НФ "Култура". Авторските права върху произведението, което е резултат от творческата дейност на бенефициентите, не са предмет на договорите, поради което по програмата се сключва стандартен договор за осъществяване на проект съгласно нормативната уредба на работата на Фонда.

Национален фонд “Култура” оценява авторството и таланта на всеки бенефициент по програмата и не омаловажава тяхната творческа дейност. Гражданският договор не се явява неуважение към артистичния потенциал на всеки бенефициент, а е единственият възможен правен инструмент за изплащане на сумата като хонорар.

 

Начисляването и удържането на данъци и задължителни осигурителни ставки се извършва съобразно разпоредбите на материалното данъчно и осигурително законодателство. Тъй като задължителните осигурителни вноски се изчисляват индивидуално за всеки бенефициент, не могат да бъдат пресметнати дължимите вземания за задължителни осигурителни вноски и данък, които следва да бъдат начислени и удържани от НФК  преди да бъде събрана цялата нужна информация в хода на подписване на договорите с бенефициентите.

Съответно в условията по програмата изрично е посочено, че на сумите, които ще се предоставят на бенефициентите се начисляват и удържат задължителни осигурителни вноски и данък, когато това е предвидено от действащото законодателство на Република България.

“Върху сумата се начисляват осигурителни вноски в случай че не е самоосигуряващо се лице! Бенефициентът сключва договор с НФК. В сумата са включени осигуровки за сметка на НФК и бенефициента.” (стр. 4 от Условията на програма “Творчески инициативи”)

 

Национален фонд “Култура” и неговата дейност подлежи на одит. При разпределянето на публични средства по програми, Национален фонд “Култура” стриктно следва закона, както и нормативните актове, уреждащи работата на Фонда.

С уважение,

Екипът на НФК

 

Oще